“უამრავი შემთხვევა ყოფილა, როცა მეგობრების ბარათებით უყიდია ოჯახისთვის საჭმელი… სახლი მაგას არ აქვს და კარი” – ეკა ხერხეულიძე ნიკა გვარამიაზე

უამ­რა­ვი შემ­თხვე­ვა ყო­ფი­ლა, როცა მე­გობ­რე­ბის ბა­რა­თე­ბით უყი­დია ოჯა­ხის­თვის საჭ­მე­ლი. თა­ვის ხელ­ფასს ას ნა­წი­ლად ყოფ­და სო­ხუ­მე­ლი კლა­სე­ლე­ბის­თვის, გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლე­ბის­თვის, დახ­მა­რე­ბის მომ­ლო­დი­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის. სახ­ლი მა­გას არ აქვს და კარი, რაც აქვს იმას ისე­დაც ხე­დავ­დით- სათ­ვა­ლე­ე­ბი,ფეხ­საც­მე­ლე­ბი და ამ­გვა­რი სი­სუ­ლე­ლე­ე­ბი..

დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ახ­ლაც კა­პი­კი არ აქვს სო­ფოს­თვის და­ტო­ვე­ბუ­ლი. ზუს­ტად ისე,რო­გორც მა­შინ რ2 დან რომ წა­მო­ვი­და.მა­ინც ყვე­ლა­ზე ხელ­გაშ­ლი­ლი და კე­თი­ლია. ვე­რას­დროს შე­ამ­ჩნევ რა უჭირს. მის გვერ­დით ყვე­ლა ძლი­ე­რია. შე­პყრო­ბი­ლი იდე­ა­ლის­ტია და არას­დროს ნებ­დე­ბა.

Related posts

კომენტარის დამატება